Názov suťaže:

FbRulezz 2013

 Podtitul:

Súťaž marketingových riešení a využitia Facebooku v komunikácii značiek a firiem

 
1. Základné podmienky
1.1. Organizátorom súťaže je organizátor odbornej konferencie InternetRulezz 2013, spoločnosť Marketers, s.r.o.
1.2. Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najlepšie marketingové a komunikačné riešenia značiek a firiem na Facebooku vytvorené na Slovensku v priebehu obdobia od 16. septembra 2011 do uzávierky tohto ročníka. Hlavnými kritériami súťaže sú inovatívnosť, exekúcia (technické, grafické prevedenie) a virálny potenciál najmä na Facebooku. Porota bude prihliadať aj na potenciál riešenia zaujať spotrebiteľa a tiež na relevatnosť spojenia so značkou.
1.3. „Marketingové riešenie“ je cieľavedomá činnosť alebo kampaň v prospech klienta, značky alebo firmy, ktorá sa pre účely tejto súťaže odohráva spravidla na Facebooku, alebo je s Facebookom priamo prepojená.
1.4. Podmienkou prijatia súťažných príspevkov je včasné vyplnenie prihlasovacieho formulára do dňa uzávierky súťaže, v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte.
1.5. Do aktuálneho ročníka súťaže môžu byť prihlásené len tie riešenia, ktoré boli vytvorené na území SR od 16. septembra 2011 do uzávierky tohto ročníka, teda do polnoci, 24. novembra 2013. Ak boli vytvorené v období pred 16.9.2011, porota bude hodnotiť iba aktivitu v spomínanom období.
1.6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky, pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže.
1.7. Prihlasovateľ prihláškou na internete potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže, že zobral na vedomie uvedené kritériá, súhlasí so štatútom súťaže, a že ním prihlásené práce všetkých tieto kritériá spĺňajú.
 
2. Súťažné kategórie
2.1. Súťaží sa v troch súťažných kategóriách a jednej špeciálnej kategórii:

Kategória A: Facebook Stránky

Ide o marketingové riešenia, ktoré pre promo alebo komunikáciu firmy, značky či produktu využívajú prostredie Facebooku Stránky/Stránok alebo Facebook Skupín (s výnimkou tzv. „tajných skupín“ – Secret). Nie je pritom podmienkou, aby Facebook Stránka/skupina niesla názov zhodný s názvom firmy/značky, ktorú podporuje. Prepojenie Facebook Stránky/Skupiny s firmou/značkou však  musí byť jednoznačne preukázateľné.

Kategória B: Facebook aplikácie

Ide o marketingové riešenia, ktoré pre promo alebo komunikáciu firmy, značky či produktu využívajú Facebook aplikáciu umiestnenú priamo v prostredí Facebooku (môže íst o aplikáciu umiestnenú na Facebook stránke klienta – záložkovú alebo o tzv. full-screen aplikáciu).

Kategória C: Najlepšie využitie Facebooku

Ide o marketingové riešenia, ktoré sú súčasťou širšieho mediamixu vrátane klasických mediatypov a iných online marketingových nástrojov okrem Facebooku. Ide najmä o integrované marketingové a komunikačné kampane, v ktorých bol Facebook teaserom, spúšťačom, integrátorom alebo bol iným spôsobom aktívne začlenený do kampane. Práce prihlásené do tejto kategórie museli byť zároveň realizované minimálne v jednom ďalšom mediatype vrátane online nástrojov okrem Facebooku. Ide napríklad o využitie tlačidla „like“, Facebook loginu, Facebook komentárov a pod.

Špeciálna cena: Najlepšia nebrandovaná Facebook Stránka

Ide o Facebook stránky/Skupiny, ktoré nie sú brandované a neslúžia ako exkluzívna marketingová podpora konkrétnej firmy, značky alebo produktu/skupiny produktov od jednej firmy a to krátkodobo ani dlhodobo.

2.2. Počet prihlásených prác do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený.
2.3. Vyhlasovateľ pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú štatút súťaže a či sú prihlásené v správnych kategóriách. Vyhlasovateľ má právo vyradiť zo súťaže práce, ktoré nespĺňajú štatút.
2.4. Pokiaľ bola súťažná práca prihlásená do inej kategórie ako patrí, vyhlasovateľ má právo preradiť ju do správnej kategórie. Informuje o tom prihlasovateľa.
 
3. Ceny
3.1. Ocenenie + certifikát
Porota má právo udeliť v každej z 3 súťažných kategórií tri najlepšie ocenenia : 1. miesto, 2. miesto a 3. Miesto a jednu cenu Fan Prix naprieč všetkými kategóriami. Cenou pre víťazov jednotlivých kategórií je ocenenie FbRulezz. Porota môže rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.
Cenou pre víťazov Špeciálnej kategórie je certifikát: 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto 
3.2. Shortlist – certifikát
Cenou pre shortlistované práce je certifikát.
3.3. Ocenenie víťazov
Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení na večernej párty po odbornej konferencii InternetRulezz 2013, ktorá sa uskutoční dňa 3.12.2013.
 
4. Porota
4.1. Vytvorenie poroty
Prihlásené práce hodnotí odborná porota, ktorej obsadenie navrhuje vyhlasovateľ súťaže. Odborná porota je spravidla zložená z nepárneho počtu členov, minimálne však 7 členov – odborníkov z radov špecializovaných agentúr, nezávislých odborníkov z prostredia digitálneho biznisu a social-media marketingu, odborných novinárov a zadávateľov. Ak je počet porotcov párny, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu poroty, ktorý má v takomto prípade 2 hlasy.
4.2. Zásady rozhodovania poroty
Hlavnými kritériami súťaže sú inovatívnosť, exekúcia (technické, grafické prevedenie) a virálny potenciál najmä na Facebooku. Porota bude prihliadať aj na potenciál riešenia zaujať spotrebiteľa a tiež na relevatnosť spojenia so značkou.
4.3. Kompletizácia prihlášok
Prihlášky do súťaže prijíma organizátor iba v predpísanej forme a rozsahu uvedených v prihlasovacom formulári do 24. novembra 2013 do 24:00. Prihlášky sú overované z hľadiska ich kompletnosti (uvedenia povinných údajov) a predpísanej formy. Prihlášky zaradené do daných kategórií sú odovzdané porote, ktorá ich ďalej hodnotí.
4.4. Zásady rozhodovania poroty
Porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho zverejnenia. Každý člen poroty má právo zástupcovi vyhlasovateľa vznášať námietky proti ľubovoľnému projektu, pokiaľ má vedomosť o tom, že projekt nebol prihlasovateľom popísaný pravdivo, že ide o plagiát či iný vážny dôvod, pre ktorý by bol závažný dôvod, aby danému projektu nebolo možné udeliť ocenenie, resp. ho ďalej v súťaži hodnotiť. V takom prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či daný projekt je možné ďalej hodnotiť alebo nie. V prípade akýchkoľvek nejasností má zástupca vyhlasovateľa právo na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe upozornenia ktoréhokoľvek člena poroty zastaviť hlasovanie a zopakovať ho až po vyjasnení sporných bodov. Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórií udeľovať ceny. Porota rozhoduje iba o prácach v kategóriách A, B a C.
4.5. Prvé kolo hodnotenia
Rozhodovanie poroty prebieha v dvoch kolách. V prvom kole rozhodujú porotcovia individuálne – po obdržaní podkladov od organizátora. Na hodnotiaci formulár uvedú, ktorý projekt navrhujú nominovať na shortlist súťaže (ÁNO – NIE). Po odovzdaní hodnotiacich formulárov zostaví zástupca vyhlasovateľa shortlist súťaže, na ktorý postúpia všetky práce, ktoré získali nadpolovičný počet hlasov členov poroty.
4.6. Druhé kolo hodnotenia
Druhé kolo začína porota diskusiou o jednotlivých nominovaných projektoch a prípadným doplnením shortlistu podľa bodu 4.5. Potom porotcovia prideľujú body (od 1 do 10 – 10 je najvyššie hodnotenie), na základe ktorých vznikne poradie hodnotených prác. Porotcovia nemôžu prideľovať body, pokiaľ sú nejako zainteresovaní na hodnotenom projekte – namiesto ich hodnotenia sa započíta aritmetický priemer hodnotenia ostatných členov poroty. Ocenené práce v každej kategórii (1. – 3. miesto) ostávajú neverejné až do ich vyhlásenia. Finálne výsledky nie sú až do ich vyhlásenia známe ani členom poroty s výnimkou zástupcu vyhlasovateľa súťaže.
O Fan Prix rozhoduje porota samostatným hlasovaním spomedzi víťazných prác formou uvedenia nominácie na Fan Prix do hodnotiaceho hárku porotcu. Cenu Fan Prix získa práca, za ktorú hlasuje viac ako polovica členov poroty.
Hodnotenie v Špeciálnej kategórii prebieha výlučne prostredníctvom Facebook „like“ hlasov na  webovej stránke http://fb.rulezz.sk/2013. Práce súťažiace v tejto kategórii budú ocenené podľa počtu „like“ hlasov, ktoré ich prihláška na stránke http://fb.rulezz.sk/2013 získa. Prihláška s najväčším počtom „like“ hlasov v momente uzávierky prihlasovania do súťaže získava 1. miesto, práca s druhým najväčším počtom získa 2. miesto a práca s tretím najväčším počtom 3. miesto. Shortlisty sa v tejto Špeciálnej kategórii neudeľujú.
4.7. Hodnotenia porotcov
Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórií udeľovať ceny. Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme transparentnosti zverejnené.
 
5. Forma prihlášok
5.1. Každý prihlasovateľ sa do súťaže musí prihlásiť prostredníctvom registrácie na stránke http://fb.rulezz.sk/2013/prihlaste-pracu a úplne a pravdivo vyplniť prihlasovací formulár. Každá prihláška bude do súťaže zaradená, len ak splní predpísanú formu a rozsah.

6. Pôvodnosť a práva
6.1. Organizátor a porota má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom spochybnená. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.
6.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:
prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže a to v súlade s rozhodnutím vyhlasovateľa súťaže. Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.
 
7. Termíny
Uzávierka prihlásenia príspevkov do súťaže: 24. 11. 2013
Vyhodnotenie súťažných prác: 27. 11. 2013
Zverejnenie shortlistu a výsledkov súťaže: 3. 12. 2013
 
9. Kontakty
Kontaktná osoba: Peter Šebo
peter.sebo@rulezz.sk